Ý nghĩa của Certificates, App IDs, Provisioning Profiles khi cài đặt môi trường dev iOS

Certificates: Tạo ra để xác nhận xem là đang lập trình trên máy nào, đây cũng là cái cần export ra public key + private key nếu muốn lập trình app trên máy khác khi build app cùng tài khoản. Cái này cần phải tạo ra 2 loại dev và production tương ứng bên Provisioning profiles tạo ra 2 file cấu hình dev và distribute. Cái này sẽ tự nhận ra trong phần Siging (Debug) và Siging (Release) khi chọn đúng Provisioning profile. 1 tài khoản nên tạo 1 lần và nên copy cho người tham gia vào công ty làm trong team iOS. Khi export public key và private key nhớ phải lưu lại mật khẩu để người sau vào có thể dùng.

App IDs: Là nơi quản lý app bằng bundle ID để bên Provisioning Profile biết cách tạo ra 1 file cấu hình mới. Và bên App Connect biết là tạo app nào cho thế giới thấy :)

Provisioning Profiles: Dùng để ký khi đưa app lên store cái này sẽ tự nhận ra trong phần Siging (Debug) và Siging (Release) khi chọn đúng.

Để Auto Signing cũng được nhưng cần chọn đúng team, nếu để Manual thì cần chọn đúng file Provisioning Profile.

Cấu hình Provisioning trong Xcode

Chú ý: Cái Certificates hay bị lỗi khi tạo trên web, tốt nhất là tạo trên Xcode ( Prefer -> Account -> Manage Certificates.. -> Nhấn dấu + bên dưới góc trái và tạo lần lượt cho các loại iOS Dev và iOS Distribution – Production)

Nếu Mac của bạn không phải là người tạo thì sang máy khác export ra file p12 và import vào máy của mình. Xem thêm ở đây https://dotrinh.com/sieu-tong-hop-ios-code-snippets/#Loi_build_app_voi_tai_khoan_tra_phi_Paid

Update #1

Nếu build trên iPhone thật mà không build được do thiếu file provisioning thì cần tạo App IDs sau đó tạo file provisioning và quay trở lại xCode nó sẽ tự hiện trong phần signing debug và signing release (chọn auto signing cũng được).

Nếu gặp vấn đề mới hay chợt nhớ cái gì liên quan đến những khái niệm này mình sẽ update bài này.

Bài này còn được cập nhật.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

dotrinh

Một lập trình viên dũng cảm, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.