Cách dùng AsyncTask trong Android

Để dùng AsyncTask chúng ta cần thừa kế lớp AsyncTask và ghi đè vài hàm trong lớp đó, chỉ có hàm doInBackground là bắt buộc còn lại có thể ghi đè có thể không. Ý nghĩa các hàm: onPreExecute: hàm này chạy trước khi hàm doInBackground chạy. Có thể tương tác với Main UI Thread […]

Read More