Kết nối 2 iPhone qua bluetooth

Các bạn không thể quét và ghép đôi bluetooth của iPhone khác, chức năng bluetooth của iPhone chỉ hỗ trợ kết nối tới các thiết bị ngoại vi như tai nghe, đồng hồ thông minh,… đại khái là liên quan iot. Vậy có cách nào chuyển nhạc, ảnh qua iPhone của bạn bè hay không? […]

Read More

Thay đổi ngôn ngữ Netbeans

Mở file sau: ‪C:\Program Files\NetBeans 8.1\etc\netbeans.conf bằng editor bất kỳ. Tìm biến netbeans_default_options Thêm giá trị  –locale en vào cuối biến này (trước dấu nháy kép). Ở đây mình muốn hiển thị tiếng anh, nếu bạn muốn ngôn ngữ khác chỉ cần thay đổi en = mã ngôn ngữ mình để bên dưới.

Read More