Làm việc với font trong Android

5/5 - (3 votes)

Chúng ta có 2 cách để thay đổi font cho TextView:

Cách 1: Dùng font mặc định

Để lấy danh sách font mặc địch trong hệ điều hành hỗ trợ ta cần tạo ra lớp quản lý sau:

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

import org.xmlpull.v1.XmlPullParser;
import org.xmlpull.v1.XmlPullParserException;

import android.util.Xml;

/**
 * Helper class to get the current font families on an Android device.</p>
 * <p>
 * Usage:</p> {@code List<SystemFont> fonts = FontListParser.safelyGetSystemFonts();}</p>
 */
public final class FontListParser {

  private static final File FONTS_XML = new File("/system/etc/fonts.xml");

  private static final File SYSTEM_FONTS_XML = new File("/system/etc/system_fonts.xml");

  public static List<SystemFont> getSystemFonts() throws Exception {
    String fontsXml;
    if (FONTS_XML.exists()) {
      fontsXml = FONTS_XML.getAbsolutePath();
    } else if (SYSTEM_FONTS_XML.exists()) {
      fontsXml = SYSTEM_FONTS_XML.getAbsolutePath();
    } else {
      throw new RuntimeException("fonts.xml does not exist on this system");
    }
    Config parser = parse(new FileInputStream(fontsXml));
    List<SystemFont> fonts = new ArrayList<>();

    for (Family family : parser.families) {
      if (family.name != null) {
        Font font = null;
        for (Font f : family.fonts) {
          font = f;
          if (f.weight == 400) {
            break;
          }
        }
        SystemFont systemFont = new SystemFont(family.name, font.fontName);
        if (fonts.contains(systemFont)) {
          continue;
        }
        fonts.add(new SystemFont(family.name, font.fontName));
      }
    }

    for (Alias alias : parser.aliases) {
      if (alias.name == null || alias.toName == null || alias.weight == 0) {
        continue;
      }
      for (Family family : parser.families) {
        if (family.name == null || !family.name.equals(alias.toName)) {
          continue;
        }
        for (Font font : family.fonts) {
          if (font.weight == alias.weight) {
            fonts.add(new SystemFont(alias.name, font.fontName));
            break;
          }
        }
      }
    }

    if (fonts.isEmpty()) {
      throw new Exception("No system fonts found.");
    }

    Collections.sort(fonts, new Comparator<SystemFont>() {

      @Override
      public int compare(SystemFont font1, SystemFont font2) {
        return font1.name.compareToIgnoreCase(font2.name);
      }

    });

    return fonts;
  }

  public static List<SystemFont> safelyGetSystemFonts() {
    try {
      return getSystemFonts();
    } catch (Exception e) {
      String[][] defaultSystemFonts = {
          {"cursive", "DancingScript-Regular.ttf"},
          {"monospace", "DroidSansMono.ttf"},
          {"sans-serif", "Roboto-Regular.ttf"},
          {"sans-serif-light", "Roboto-Light.ttf"},
          {"sans-serif-medium", "Roboto-Medium.ttf"},
          {"sans-serif-black", "Roboto-Black.ttf"},
          {"sans-serif-condensed", "RobotoCondensed-Regular.ttf"},
          {"sans-serif-thin", "Roboto-Thin.ttf"},
          {"serif", "NotoSerif-Regular.ttf"}
      };
      List<SystemFont> fonts = new ArrayList<>();
      for (String[] names : defaultSystemFonts) {
        File file = new File("/system/fonts", names[1]);
        if (file.exists()) {
          fonts.add(new SystemFont(names[0], file.getAbsolutePath()));
        }
      }
      return fonts;
    }
  }

  /* Parse fallback list (no names) */
  public static Config parse(InputStream in) throws XmlPullParserException, IOException {
    try {
      XmlPullParser parser = Xml.newPullParser();
      parser.setInput(in, null);
      parser.nextTag();
      return readFamilies(parser);
    } finally {
      in.close();
    }
  }

  private static Alias readAlias(XmlPullParser parser) throws XmlPullParserException, IOException {
    Alias alias = new Alias();
    alias.name = parser.getAttributeValue(null, "name");
    alias.toName = parser.getAttributeValue(null, "to");
    String weightStr = parser.getAttributeValue(null, "weight");
    if (weightStr == null) {
      alias.weight = 0;
    } else {
      alias.weight = Integer.parseInt(weightStr);
    }
    skip(parser); // alias tag is empty, ignore any contents and consume end tag
    return alias;
  }

  private static Config readFamilies(XmlPullParser parser) throws XmlPullParserException,
      IOException {
    Config config = new Config();
    parser.require(XmlPullParser.START_TAG, null, "familyset");
    while (parser.next() != XmlPullParser.END_TAG) {
      if (parser.getEventType() != XmlPullParser.START_TAG) {
        continue;
      }
      if (parser.getName().equals("family")) {
        config.families.add(readFamily(parser));
      } else if (parser.getName().equals("alias")) {
        config.aliases.add(readAlias(parser));
      } else {
        skip(parser);
      }
    }
    return config;
  }

  private static Family readFamily(XmlPullParser parser) throws XmlPullParserException,
      IOException {
    String name = parser.getAttributeValue(null, "name");
    String lang = parser.getAttributeValue(null, "lang");
    String variant = parser.getAttributeValue(null, "variant");
    List<Font> fonts = new ArrayList<Font>();
    while (parser.next() != XmlPullParser.END_TAG) {
      if (parser.getEventType() != XmlPullParser.START_TAG) {
        continue;
      }
      String tag = parser.getName();
      if (tag.equals("font")) {
        String weightStr = parser.getAttributeValue(null, "weight");
        int weight = weightStr == null ? 400 : Integer.parseInt(weightStr);
        boolean isItalic = "italic".equals(parser.getAttributeValue(null, "style"));
        String filename = parser.nextText();
        String fullFilename = "/system/fonts/" + filename;
        fonts.add(new Font(fullFilename, weight, isItalic));
      } else {
        skip(parser);
      }
    }
    return new Family(name, fonts, lang, variant);
  }

  private static void skip(XmlPullParser parser) throws XmlPullParserException, IOException {
    int depth = 1;
    while (depth > 0) {
      switch (parser.next()) {
        case XmlPullParser.START_TAG:
          depth++;
          break;
        case XmlPullParser.END_TAG:
          depth--;
          break;
      }
    }
  }

  private FontListParser() {

  }

  public static class Alias {

    public String name;

    public String toName;

    public int weight;
  }

  public static class Config {

    public List<Alias> aliases;

    public List<Family> families;

    Config() {
      families = new ArrayList<Family>();
      aliases = new ArrayList<Alias>();
    }

  }

  public static class Family {

    public List<Font> fonts;

    public String lang;

    public String name;

    public String variant;

    public Family(String name, List<Font> fonts, String lang, String variant) {
      this.name = name;
      this.fonts = fonts;
      this.lang = lang;
      this.variant = variant;
    }

  }

  public static class Font {

    public String fontName;

    public boolean isItalic;

    public int weight;

    Font(String fontName, int weight, boolean isItalic) {
      this.fontName = fontName;
      this.weight = weight;
      this.isItalic = isItalic;
    }

  }

  public static class SystemFont {

    public String name;

    public String path;

    public SystemFont(String name, String path) {
      this.name = name;
      this.path = path;
    }

  }
}

Sau đó lấy danh sách font bằng cách:

List<FontListParser.SystemFont> fonts = FontListParser.safelyGetSystemFonts();

    ArrayList<String> items = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < fonts.size(); i++) {
      items.add(fonts.get(i).name);
    }

Và set nó cho TextView

fontsRecyclerViewHolder.fontName.setTypeface(Typeface.create(fontObj.getFontsId().get(i), Typeface.NORMAL));

Cách 2: Dùng font custom

Nếu muốn dùng font tải trên mạng hay font tự tạo thì copy font vào trong thư mục dự án: /app/src/main/assets/fonts/

Sau đó set font cho textview bằng cách sau:

tv.setTypeface(Typeface.createFromAsset(getContext().getAssets(), "fonts/" + fontFammily + ".ttf"));

Danh sách font có thể lưu vào mảng để lấy ra hoặc lưu vào file font.xml

Tham khảo thêm vấn đề này mà người khác gặp tại tại đây:

https://stackoverflow.com/questions/12128331/how-to-change-fontfamily-of-textview-in-android/29533686#29533686

https://stackoverflow.com/questions/39535475/what-is-the-default-font-family-in-android#39536066

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Bạn cần sử dụng seekbar và gặp trục trặc 1…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu