20%

KHUYẾN MẠI

Giảm giá khi nâng cấp web năm 2021

Làm việc với font trong Android

Chúng ta có 2 cách để thay đổi font cho TextView:

Cách 1: Dùng font mặc định

Để lấy danh sách font mặc địch trong hệ điều hành hỗ trợ ta cần tạo ra lớp quản lý sau:

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

import org.xmlpull.v1.XmlPullParser;
import org.xmlpull.v1.XmlPullParserException;

import android.util.Xml;

/**
 * Helper class to get the current font families on an Android device.</p>
 * <p>
 * Usage:</p> {@code List<SystemFont> fonts = FontListParser.safelyGetSystemFonts();}</p>
 */
public final class FontListParser {

  private static final File FONTS_XML = new File("/system/etc/fonts.xml");

  private static final File SYSTEM_FONTS_XML = new File("/system/etc/system_fonts.xml");

  public static List<SystemFont> getSystemFonts() throws Exception {
    String fontsXml;
    if (FONTS_XML.exists()) {
      fontsXml = FONTS_XML.getAbsolutePath();
    } else if (SYSTEM_FONTS_XML.exists()) {
      fontsXml = SYSTEM_FONTS_XML.getAbsolutePath();
    } else {
      throw new RuntimeException("fonts.xml does not exist on this system");
    }
    Config parser = parse(new FileInputStream(fontsXml));
    List<SystemFont> fonts = new ArrayList<>();

    for (Family family : parser.families) {
      if (family.name != null) {
        Font font = null;
        for (Font f : family.fonts) {
          font = f;
          if (f.weight == 400) {
            break;
          }
        }
        SystemFont systemFont = new SystemFont(family.name, font.fontName);
        if (fonts.contains(systemFont)) {
          continue;
        }
        fonts.add(new SystemFont(family.name, font.fontName));
      }
    }

    for (Alias alias : parser.aliases) {
      if (alias.name == null || alias.toName == null || alias.weight == 0) {
        continue;
      }
      for (Family family : parser.families) {
        if (family.name == null || !family.name.equals(alias.toName)) {
          continue;
        }
        for (Font font : family.fonts) {
          if (font.weight == alias.weight) {
            fonts.add(new SystemFont(alias.name, font.fontName));
            break;
          }
        }
      }
    }

    if (fonts.isEmpty()) {
      throw new Exception("No system fonts found.");
    }

    Collections.sort(fonts, new Comparator<SystemFont>() {

      @Override
      public int compare(SystemFont font1, SystemFont font2) {
        return font1.name.compareToIgnoreCase(font2.name);
      }

    });

    return fonts;
  }

  public static List<SystemFont> safelyGetSystemFonts() {
    try {
      return getSystemFonts();
    } catch (Exception e) {
      String[][] defaultSystemFonts = {
          {"cursive", "DancingScript-Regular.ttf"},
          {"monospace", "DroidSansMono.ttf"},
          {"sans-serif", "Roboto-Regular.ttf"},
          {"sans-serif-light", "Roboto-Light.ttf"},
          {"sans-serif-medium", "Roboto-Medium.ttf"},
          {"sans-serif-black", "Roboto-Black.ttf"},
          {"sans-serif-condensed", "RobotoCondensed-Regular.ttf"},
          {"sans-serif-thin", "Roboto-Thin.ttf"},
          {"serif", "NotoSerif-Regular.ttf"}
      };
      List<SystemFont> fonts = new ArrayList<>();
      for (String[] names : defaultSystemFonts) {
        File file = new File("/system/fonts", names[1]);
        if (file.exists()) {
          fonts.add(new SystemFont(names[0], file.getAbsolutePath()));
        }
      }
      return fonts;
    }
  }

  /* Parse fallback list (no names) */
  public static Config parse(InputStream in) throws XmlPullParserException, IOException {
    try {
      XmlPullParser parser = Xml.newPullParser();
      parser.setInput(in, null);
      parser.nextTag();
      return readFamilies(parser);
    } finally {
      in.close();
    }
  }

  private static Alias readAlias(XmlPullParser parser) throws XmlPullParserException, IOException {
    Alias alias = new Alias();
    alias.name = parser.getAttributeValue(null, "name");
    alias.toName = parser.getAttributeValue(null, "to");
    String weightStr = parser.getAttributeValue(null, "weight");
    if (weightStr == null) {
      alias.weight = 0;
    } else {
      alias.weight = Integer.parseInt(weightStr);
    }
    skip(parser); // alias tag is empty, ignore any contents and consume end tag
    return alias;
  }

  private static Config readFamilies(XmlPullParser parser) throws XmlPullParserException,
      IOException {
    Config config = new Config();
    parser.require(XmlPullParser.START_TAG, null, "familyset");
    while (parser.next() != XmlPullParser.END_TAG) {
      if (parser.getEventType() != XmlPullParser.START_TAG) {
        continue;
      }
      if (parser.getName().equals("family")) {
        config.families.add(readFamily(parser));
      } else if (parser.getName().equals("alias")) {
        config.aliases.add(readAlias(parser));
      } else {
        skip(parser);
      }
    }
    return config;
  }

  private static Family readFamily(XmlPullParser parser) throws XmlPullParserException,
      IOException {
    String name = parser.getAttributeValue(null, "name");
    String lang = parser.getAttributeValue(null, "lang");
    String variant = parser.getAttributeValue(null, "variant");
    List<Font> fonts = new ArrayList<Font>();
    while (parser.next() != XmlPullParser.END_TAG) {
      if (parser.getEventType() != XmlPullParser.START_TAG) {
        continue;
      }
      String tag = parser.getName();
      if (tag.equals("font")) {
        String weightStr = parser.getAttributeValue(null, "weight");
        int weight = weightStr == null ? 400 : Integer.parseInt(weightStr);
        boolean isItalic = "italic".equals(parser.getAttributeValue(null, "style"));
        String filename = parser.nextText();
        String fullFilename = "/system/fonts/" + filename;
        fonts.add(new Font(fullFilename, weight, isItalic));
      } else {
        skip(parser);
      }
    }
    return new Family(name, fonts, lang, variant);
  }

  private static void skip(XmlPullParser parser) throws XmlPullParserException, IOException {
    int depth = 1;
    while (depth > 0) {
      switch (parser.next()) {
        case XmlPullParser.START_TAG:
          depth++;
          break;
        case XmlPullParser.END_TAG:
          depth--;
          break;
      }
    }
  }

  private FontListParser() {

  }

  public static class Alias {

    public String name;

    public String toName;

    public int weight;
  }

  public static class Config {

    public List<Alias> aliases;

    public List<Family> families;

    Config() {
      families = new ArrayList<Family>();
      aliases = new ArrayList<Alias>();
    }

  }

  public static class Family {

    public List<Font> fonts;

    public String lang;

    public String name;

    public String variant;

    public Family(String name, List<Font> fonts, String lang, String variant) {
      this.name = name;
      this.fonts = fonts;
      this.lang = lang;
      this.variant = variant;
    }

  }

  public static class Font {

    public String fontName;

    public boolean isItalic;

    public int weight;

    Font(String fontName, int weight, boolean isItalic) {
      this.fontName = fontName;
      this.weight = weight;
      this.isItalic = isItalic;
    }

  }

  public static class SystemFont {

    public String name;

    public String path;

    public SystemFont(String name, String path) {
      this.name = name;
      this.path = path;
    }

  }
}

Sau đó lấy danh sách font bằng cách:

List<FontListParser.SystemFont> fonts = FontListParser.safelyGetSystemFonts();

    ArrayList<String> items = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < fonts.size(); i++) {
      items.add(fonts.get(i).name);
    }

Và set nó cho TextView

fontsRecyclerViewHolder.fontName.setTypeface(Typeface.create(fontObj.getFontsId().get(i), Typeface.NORMAL));

Cách 2: Dùng font custom

Nếu muốn dùng font tải trên mạng hay font tự tạo thì copy font vào trong thư mục dự án: /app/src/main/assets/fonts/

Sau đó set font cho textview bằng cách sau:

tv.setTypeface(Typeface.createFromAsset(getContext().getAssets(), "fonts/" + fontFammily + ".ttf"));

Danh sách font có thể lưu vào mảng để lấy ra hoặc lưu vào file font.xml

Tham khảo thêm vấn đề này mà người khác gặp tại tại đây:

https://stackoverflow.com/questions/12128331/how-to-change-fontfamily-of-textview-in-android/29533686#29533686

https://stackoverflow.com/questions/39535475/what-is-the-default-font-family-in-android#39536066

Các bài viết không xem thì tiếc:

《Chia sẻ kiến thức này là người hào sảng》
---------------------------------------

Mình vừa đăng 1 video lên Youtube theo phong cách YOLO cách đây vài ngày trong lúc dịch COVID-19 vẫn kéo dài này.

Nếu có thời gian thì xem giúp mình có ổn không nhé? Bạn có thể nhận xét video trong Youtube cũng được nha!

LINK VIDEO: https://youtu.be/kQxUIpvplYc

Nếu bận thì lưu lại xem sau, mời bạn đọc bài khác

---------------------------------------

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu