Lập trình với Recyclerview trong Android – Bài 3 | dotrinh.com

5/5 - (3 votes)

Trong bài này chúng ta sẽ đi thực hiện ý tưởng:

Cho người dùng thêm 1 row mới vào danh sách, thực hiện xóa những cái row nào đã được check, cho phép select all/unselect các row với 1 nút.

Các thứ chúng ta cần làm:

 • Thêm nút Floating để add row, select all, del.
 • Refresh Adapter và scroll đến vị trí cuối khi add.
 • Xử lí nút xóa hàng loạt.

Về môi trường thì y hệt như ở bài 1 mình đang dùng, nếu bạn chưa đọc thì nên xem qua ở link này https://dotrinh.com/lap-trinh-voi-recyclerview-trong-android-bai-1/

Nào chúng ta bắt đầu.

Thêm nút Floating để add row, select all, del

Chúng ta thêm 3 nút sau vào main layout. Bạn để ý phần in đậm nghiêng bên dưới:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@android:color/white"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:text="Dotrinh.com"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="33sp"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />


  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Cùng với Recyclerview series"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:textSize="23sp"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/myRecycleView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView2"
    tools:listitem="@layout/row_item" />

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:id="@+id/delActionButton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="50dp"
    android:layout_marginBottom="32dp"
    android:backgroundTint="@android:color/darker_gray"
    android:clickable="true"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/allActionButton"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/myRecycleView"
    app:srcCompat="@drawable/del" />

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:id="@+id/allActionButton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="32dp"
    android:backgroundTint="@android:color/white"
    android:clickable="true"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/myRecycleView"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/addActionButton"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/delActionButton"
    app:srcCompat="@drawable/all" />

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:id="@+id/addActionButton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="50dp"
    android:layout_marginBottom="32dp"
    android:backgroundTint="@android:color/holo_orange_dark"
    android:clickable="true"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/myRecycleView"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/allActionButton"
    app:srcCompat="@drawable/add" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Refresh Adapter và scroll đến vị trí cuối khi Add

Tiếp theo chúng ta cần cấu hình lại adapter đưa adapter và recyclerview ra thành field và xử lý nghe sự kiện các nút như sau:

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {

RecyclerView myRecycleView;
private LinearLayoutManager layoutManager;
ChildAdapter adapter;
int lastVisibleItem;
....
myRecycleView = findViewById(R.id.myRecycleView);
layoutManager = new LinearLayoutManager(this, LinearLayoutManager.VERTICAL, false);
myRecycleView.setLayoutManager(layoutManager);
adapter = new ChildAdapter();
myRecycleView.setAdapter(adapter);
findViewById(R.id.delActionButton).setOnClickListener(this);
findViewById(R.id.allActionButton).setOnClickListener(this);
findViewById(R.id.addActionButton).setOnClickListener(this);
myRecycleView.addOnScrollListener(onScrollListener);

...

@Override
  public void onClick(View v) {
    switch (v.getId()) {
      case R.id.delActionButton:
        LogI("del");
        break;
      case R.id.allActionButton:
        LogI("all");
        break;
      case R.id.addActionButton:
        int nextId;
        if (people.size() == 0) {
          nextId = 0;
        } else {
          nextId = (people.get(people.size() - 1).getId()) + 1;
        }
        people.add(new Person(nextId, "Dotrinh", false));
        if (lastVisibleItem == nextId) {
          myRecycleView.scrollToPosition(nextId);
        } else {
          myRecycleView.smoothScrollToPosition(nextId);
        }
        adapter.notifyDataSetChanged();
        break;
      default:
        break;
    }
  }
}

Khi click vào nút add ta cần thêm vào cuối mảng và cập nhật lại giao diện bằng hàm notifyDataSetChanged() quen thuộc.

Thêm một chút hiệu ứng khi scroll nếu đang không ở vị trí cuối:

private RecyclerView.OnScrollListener onScrollListener = new RecyclerView.OnScrollListener() {
  @Override
  public void onScrollStateChanged(@NonNull RecyclerView recyclerView, int newState) {
    super.onScrollStateChanged(recyclerView, newState);
  }

  @Override
  public void onScrolled(@NonNull RecyclerView recyclerView, int dx, int dy) {
    super.onScrolled(recyclerView, dx, dy);
    int sumVisibleItem = layoutManager.getChildCount(); // tuy theo do cao cua row va do cao cua man hinh
    int sum = layoutManager.getItemCount(); // bang voi size cua array list
    int firstVisibleItemPos = layoutManager.findFirstVisibleItemPosition(); // dong dau tien dc hien thi tren man hinh
    lastVisibleItem = firstVisibleItemPos + sumVisibleItem;
  }
};

Bây giờ đã có thể thêm mượt mà rồi, bạn cbuild thử xem sao.

Xử lí nút xóa hàng loạt

Thêm vào case trong switch như sau:

case R.id.delActionButton:
  int c = people.size() - 1;
  for (int i = c; i >= 0; i--) {
    if (people.get(i).isCheck()) {
      people.remove(i);
      adapter.notifyItemRemoved(i);
      c--;
    }
  }
  break;

Xử lí nút chọn/bỏ chọn hàng loạt

Ý tưởng của mình ở đây là nếu trong danh sách có thằng nào không được chọn thì reset trạng thái thành true, nếu tất cả các row mà đang được chọn thì mới bỏ chọn.

boolean isUncheck = false;
for (Person it : people) {
  if (it.isCheck()) {
    isUncheck = true;
  } else {
    isUncheck = false;
    break;
  }
}
if (isUncheck) {
  for (Person it : people) {
    it2.setCheck(false);
  }
} else {
  for (Person it : people) {
    it2.setCheck(true);
  }
}
adapter.notifyDataSetChanged();

Full code file MainActivity:

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {

  ArrayList<Person> people = new ArrayList<>();
  RecyclerView myRecycleView;
  private LinearLayoutManager layoutManager;
  ChildAdapter adapter;
  int lastVisibleItem;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    initData();
    myRecycleView = findViewById(R.id.myRecycleView);
    layoutManager = new LinearLayoutManager(this, LinearLayoutManager.VERTICAL, false);
    myRecycleView.setLayoutManager(layoutManager);
    adapter = new ChildAdapter();
    myRecycleView.setAdapter(adapter);
    findViewById(R.id.delActionButton).setOnClickListener(this);
    findViewById(R.id.allActionButton).setOnClickListener(this);
    findViewById(R.id.addActionButton).setOnClickListener(this);
    myRecycleView.addOnScrollListener(onScrollListener);
  }

  void initData() {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      people.add(new Person(i, "Dotrinh", false));
    }
  }

  @Override
  public void onClick(View v) {
    switch (v.getId()) {
      case R.id.delActionButton:
        int c = people.size() - 1;
        for (int i = c; i >= 0; i--) {
          if (people.get(i).isCheck()) {
            people.remove(i);
            adapter.notifyItemRemoved(i);
            c--;
          }
        }
        break;
      case R.id.allActionButton:
        for(Person it:people){
          it.setCheck(!it.isCheck());
        }
        adapter.notifyDataSetChanged();
        break;
      case R.id.addActionButton:
        int nextId;
        if (people.size() == 0) {
          nextId = 0;
        } else {
          nextId = (people.get(people.size() - 1).getId()) + 1;
        }
        people.add(new Person(nextId, "Dotrinh", false));
        if (lastVisibleItem == nextId) {
          myRecycleView.scrollToPosition(nextId);
        } else {
          myRecycleView.smoothScrollToPosition(nextId);
        }
        adapter.notifyDataSetChanged();
        break;
      default:
        break;
    }
  }


  private RecyclerView.OnScrollListener onScrollListener = new RecyclerView.OnScrollListener() {
    @Override
    public void onScrollStateChanged(@NonNull RecyclerView recyclerView, int newState) {
      super.onScrollStateChanged(recyclerView, newState);
    }

    @Override
    public void onScrolled(@NonNull RecyclerView recyclerView, int dx, int dy) {
      super.onScrolled(recyclerView, dx, dy);
      int sumVisibleItem = layoutManager.getChildCount(); // tuy theo do cao cua row va do cao cua man hinh
      int sum = layoutManager.getItemCount(); // bang voi size cua array list
      int firstVisibleItemPos = layoutManager.findFirstVisibleItemPosition(); // dong dau tien dc hien thi tren man hinh
      lastVisibleItem = firstVisibleItemPos + sumVisibleItem;
    }
  };

  public class ChildAdapter extends RecyclerView.Adapter<ChildAdapter.ChildViewHolder> {

    @Override
    public int getItemCount() {
      return people.size();
    }

    public ChildAdapter.ChildViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
      View itemView = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.row_item, parent, false);
      return new ChildViewHolder(itemView);
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(@NonNull ChildAdapter.ChildViewHolder holder, int position) { // this method will call every time when we refresh recyclerview
      holder.rowItem.setText(people.get(position).getName() + " " + people.get(position).getId());
      holder.checkBox.setChecked(people.get(position).isCheck());
      LogI("dong thu: " + position);
    }

    // VIEW HOLDER
    class ChildViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder implements View.OnClickListener, CheckBox.OnCheckedChangeListener {

      CardView card_view;
      TextView rowItem;
      CheckBox checkBox;

      ChildViewHolder(@NonNull View itemView) {
        super(itemView);
        card_view = itemView.findViewById(R.id.cardView);
        rowItem = itemView.findViewById(R.id.rowItem);
        checkBox = itemView.findViewById(R.id.checkBox);
        card_view.setOnClickListener(this);
        checkBox.setOnCheckedChangeListener(this);
      }

      @Override
      public void onClick(View v) {
        people.get(getAdapterPosition()).setCheck(!people.get(getAdapterPosition()).isCheck());
        notifyDataSetChanged();
      }

      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
        people.get(getAdapterPosition()).setCheck(isChecked);
      }
    }

  }
}

Build lại lần nữa và xem kết quả:

Mã nguồn toàn bộ series mình đặt ở github, hãy checkout ở đây https://github.com/dotrinhdev/Recyclerview

Các bài viết không xem thì tiếc:

1 Comment

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Ở bài trước chúng ta đã cài đặt thành công…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu