Lập trình phóng to thu nhỏ ảnh pinch in – pinch out trong Android

Khung sườn của bài viết này.

1 Tạo 1 file giao diện xml Android activity_main_pinch.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_marginStart="156dp"
    android:layout_marginTop="78dp"
    android:src="@drawable/bigface"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

 

2 Tạo 1 Activity tên là PinchImgDemo

Trong đây dùng đối tượng ScaleGestureDetector để lắng nghe sự kiện pinch in và pinch out, sau đó thì điều khiển cái ảnh ấy cho to ra hoặc nhỏ đi. Đọc để nếu không hiểu thì hỏi mình.

import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.RequiresApi;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.ScaleGestureDetector;
import android.widget.ImageView;


public class PinchImgDemo extends AppCompatActivity {

  private ScaleGestureDetector mScaleGestureDetector;
  private float mScaleFactor = 1.0f;
  private ImageView mImageView;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main_pinch);
    mImageView = findViewById(R.id.imageView);
    mScaleGestureDetector = new ScaleGestureDetector(this, new ScaleListener());
  }

  public boolean onTouchEvent(MotionEvent motionEvent) {
    mScaleGestureDetector.onTouchEvent(motionEvent);
    return true;
  }

  private class ScaleListener extends ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener {
    @Override
    public boolean onScale(ScaleGestureDetector scaleGestureDetector) {
      mScaleFactor *= scaleGestureDetector.getScaleFactor();
      mScaleFactor = Math.max(0.1f, Math.min(mScaleFactor, 10.0f));
      mImageView.setScaleX(mScaleFactor);
      mImageView.setScaleY(mScaleFactor);
      return true;
    }
  }

}

Hướng dẫn này lập trình trên Android 3.2 mới nhất

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

dotrinh

Một lập trình viên dũng cảm, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.