Build apk cho Android thông qua Wifi

5/5 - (1 vote)

Gần đây Android Studio hỗ trợ kết nối qua wifi để build nhưng đôi khi cũng có lỗi không kết nối được. Đây là cách cổ điển hay dùng.

Cách 1: Với Android 11 trở lên thì làm như sau

Nếu quét QR lỗi thì bạn có thể thử cách sau:

Vào Setting > System > Developer options > Wireless debugging

nhập vào Terminal dòng lệnh sau:

adb connect 192.168.0.132:34063

Nếu vẫn chưa được thì bạn có thể thử thêm cách tiếp theo

Cách 2: Thủ công

Cấu hình với MacBook

Bước 1:

Kết nối wifi cho điện thoại chạy Android (nên cùng wifi với MacBook)

Bước 2:

adb tcpip 5555

Bước 3:

adb shell ifconfig

Bước 4:

Ngắt kết nối USB

Bước 5:

adb connect <DEVICE_IP_ADDRESS>:5555
ví dụ:
adb connect 192.168.0.132:5555

Nếu terminal không nhận câu lệnh adb

Bước 1

vi $HOME/.zshrc

Bước 2

Ấn phím i để insert đoạn sau vào cuối file.

export PATH=$PATH:~/Library/Android/sdk/platform-tools
export ANDROID_HOME=~/Library/Android/sdk
export PATH="$HOME/.bin:$PATH"
export PATH="~/Library/Android/sdk/platform-tools":$PATH

Bước 3

Ấn phím ESC để thoát chế độ insert

Bước 4

Nhập :wq để lưu và thoát

trông như thế này ở terminal

Bước 5

Khởi động lại terminal, thử lại các câu lệnh adb

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Mình đang dùng Apache trên Debian, khi cài wordpress thì…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu