Các lệnh phải biết khi làm việc với Linux

Các lệnh phải biết khi làm việc với Linux
5 (100%) 2 Hài lòng

Import 1 file sql lớn trên MacOS

Vào thư mục chứa Mysql: cd /Applications/MAMP/Library/bin

Login vào Mysql: /Applications/MAMP/Library/bin/mysql –host=localhost -uroot -proot

Chọn database sẽ import vào: use showrommecauto

Chạy file sql: source đường dẫn

Ví dụ: source /Users/obamavstrump/Documents/mysql.sql

Thao tác với user

Chú ý: Linux phân quyền rất tốt, cho nên khi tạo file hay thư mục cần nhớ đến group và user chứ không sau này không có quyền ghi vào file hay xóa file đâu.

Ví dụ:

  • user nhóm này ko thể làm gì với file của nhóm khác

  • 1 file ko phải ko của mình thì ko thể làm đc gì trừ khi trong nhóm của ngừoi chủ sở hữu file đó và phải để permission là 775

1 Liệt kê user:

cut -d: -f1 /etc/passwd

2 Tạo user mới
sudo adduser tomtom

3 Xóa user
sudo userdel tomtom

Xóa luôn cả thư mục của user trong thư mục home: sudo rm -r /home/tomtom

4 Sửa thông tin user
sudo usermod -l tomtomnewuser tomtomuser

5 Nén 1 folder
tar -cvzf may_arch.tar.gz my_folder

6 Giải nén
tar -xvzf may_arch.tar.gz

7. Set lại cho folder thuộc sở hữu user khác

sudo chown -R www-data:www-data /var/www

8. Set lại cho folder thuộc sở hữu user khác

Thêm 1 user vào nhóm nào đó. Ví dụ thêm dotrinhgoogle vào nhóm www-data

Xem user hiện tại nằm trong những nhóm nào

Xem tất cả nhóm đang có trong hệ thống.

Xóa 1 user khỏi 1 nhóm

Làm việc với Folder

1 Nén 1 folder thành file tar.gz
tar -cvzf may_arch.tar.gz my_folder

2 Xả nén
tar -xvzf may_arch.tar.gz

Bên dưới có 1 cách khác

Set lại quyền cho folder 

sudo chmod -R 755 tenfolder/

Thay đổi tên Folder

mv tên_cũ tên_mới

Không tạo file và sửa file được qua filezilla

Kết nối Google CLoud bằng ssh và sftp

  • Để hiện các thư mục ẩn, cụ thể là thư mục .ssh dùng tổ hợp phím: Shift+Command+dấu chấm

Đăng nhập bằng ssh trong terminal

cd ~/.ssh/
ssh -i wp-ssh-key [email protected]

Xem thông tin hệ điều hành Linux đang chạy

uname -a

Đăng nhập vào VPS bằng SSH

ssh -i ../path/duongdandenfile.pem [email protected]_DNS_cua_ban_(ec2-13-114-167-200.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com)

ZIP file trong Linux

zip -r myfiles.zip mydir

UNZIP file trong Linux

Cài nếu chưa có: sudo apt-get install unzip

Giải nén: sudo unzip dosm.zip

Download file từ internet

sudo wget http://websgle.dotrinh.com/download.zip

Copy 1 File

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/example.com.conf

copy file tên là 000-default.conf ra 1 file mới là example.com.conf

Xóa file

sudo rm file.zip

Xóa thư mục

sudo rm -r folder

Xóa toàn bộ file trong 1 thư mục

LÀM VIỆC VỚI MySQL

Start:

Stop:

Restart / reload configs:

Check run status:

Bị lỗi khi import một đoạn SQL

Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci’

chỉ cần thay thế utf8mb4_unicode_520_ci with utf8mb4_unicode_ci là ok

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên dũng cảm, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu