Các lệnh phải biết khi làm việc với Linux

Các lệnh phải biết khi làm việc với Linux
Mức độ hài lòng

Import 1 file sql lớn trên MacOS

Vào thư mục chứa Mysql: cd /Applications/MAMP/Library/bin

Login vào Mysql: /Applications/MAMP/Library/bin/mysql –host=localhost -uroot -proot

Chọn database sẽ import vào: use showrommecauto

Chạy file sql: source đường dẫn

Ví dụ: source /Users/obamavstrump/Documents/mysql.sql

Thao tác với user

1 Liệt kê user:

cut -d: -f1 /etc/passwd

2 Tạo user mới
sudo adduser tomtom

3 Xóa user
sudo userdel tomtom

Xóa luôn cả thư mục của user trong thư mục home: sudo rm -r /home/tomtom

4 Sửa thông tin user
sudo usermod -l tomtomnewuser tomtomuser

5 Nén 1 folder
tar -cvzf may_arch.tar.gz my_folder

6 Giải nén
tar -xvzf may_arch.tar.gz

7. Set lại cho folder thuộc sở hữu user khác

sudo chown -R www-data:www-data /var/www

Làm việc với Folder

1 Nén 1 folder thành file tar.gz
tar -cvzf may_arch.tar.gz my_folder

2 Xả nén
tar -xvzf may_arch.tar.gz

Bên dưới có 1 cách khác

Không tạo file và sửa file được qua filezilla

Kết nối Google CLoud bằng ssh và sftp

  • Để hiện các thư mục ẩn, cụ thể là thư mục .ssh dùng tổ hợp phím: Shift+Command+dấu chấm

Đăng nhập bằng ssh trong terminal

cd ~/.ssh/
ssh -i wp-ssh-key [email protected]

Xem thông tin hệ điều hành Linux đang chạy

uname -a

Đăng nhập vào VPS bằng SSH

ssh -i ../path/duongdandenfile.pem [email protected]_DNS_cua_ban_(ec2-13-114-167-200.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com)

ZIP file trong Linux

zip -r myfiles.zip mydir

UNZIP file trong Linux

Cài nếu chưa có: sudo apt-get install unzip

Giải nén: sudo unzip dosm.zip

Download file từ internet

sudo wget http://websgle.dotrinh.com/download.zip

Copy 1 File

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/example.com.conf

copy file tên là 000-default.conf ra 1 file mới là example.com.conf

Xóa file

sudo rm file.zip

Xóa thư mục

sudo rm -r folder

LÀM VIỆC VỚI MySQL

Start:

Stop:

Restart / reload configs:

Check run status:

Bị lỗi khi import một đoạn SQL

Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci’

chỉ cần thay thế utf8mb4_unicode_520_ci with utf8mb4_unicode_ci là ok

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu