Các lệnh phải biết khi làm việc với Linux

Import 1 file sql lớn trên MacOS Vào thư mục chứa Mysql: cd /Applications/MAMP/Library/bin Login vào Mysql: /Applications/MAMP/Library/bin/mysql –host=localhost -uroot -proot Chọn database sẽ import vào: use showrommecauto Chạy file sql: source đường dẫn Ví dụ: source /Users/obamavstrump/Documents/mysql.sql Thao tác với user Chú ý: Linux phân quyền rất tốt, cho nên khi tạo file hay thư mục cần […]

Read More