Cài đặt LAMP trên AWS EC2

4.9/5 - (204 votes)

Các bước tổng quan setup một web server trên aws ec2 với nhóm phần mềm Linux, Apache, MySql, Php như sau:

Các thành phần Phần mềm LAMP
Hệ điều hành (OS) Linux (Ví dụ: CentOS, Fedora…)
Máy chủ chạy web (Web server) Apache
Cơ sở dữ liệu (Database) MySQL
Ngôn ngữ phát triển PHP

Bước 1: Đăng kí ec2 và verify tài khoản bằng visa hoặc JCB.

Bước 2: Tạo instance linux với AMI là CentOS.

Bước 3: Kết nối tới instance bằng ssh hoặc winscp

 • Để chạy những câu lệnh bên dưới bạn cần sử dụng giao thức sshz. Còn winSCP hay Filezilla chỉ là một giao diện giúp ta thao tác dễ dàng hơn như upload file…

 • Trên MACOS có sẵn ssh rồi nên không cần cài chỉ việc chạy lệnh sau (nếu trên windows cần dùng putty):

  > cd /Users/dotrinh/Documents/BLOG/amazon_ec2 trỏ tới thư mục chứa file .pem
  > ssh -i xxx.pem ec2-user@Public DNS (IPv4) truy cập vps bằng câu lệnh này
  > cd /var/www/html/ten_project trỏ tới thư mục mặc định khi apache được tạo.

 • Update các software package trước khi làm gì: sudo yum update
 • ls -al để liệt kê các folder theo hàng dọc và nhiều thông tin hữu ích khác.
 • Kiểm tra thông tin hệ điều hành hiện tại: cat /etc/os-release

Bước 4: Cài Apache

Cài Apache bằng cmd sau:

sudo yum install httpd

Khởi động apache bằng câu lệnh sau:

sudo service httpd start

Luôn khởi động Apache khi cùng hệ điều hành bằng cmd sau:

sudo chkconfig httpd on

Bây giờ đã có thể test apache, bạn truy cập vào link Public DNS (IPv4) lấy được bên trong instance của bạn.

Nếu muốn lấy ip thì chạy câu lệnh sau:

ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'

Bước 5: Cài MySql

Cài MySql và khởi động nó:

sudo yum install mysql-server
sudo service mysqld start

Luôn khởi động MySql cùng lúc khi hệ điều hành được khởi động bằng cmd sau:

sudo chkconfig mysqld on

Chạy câu lệnh này để hoàn thành việc cài MySql:

sudo mysql_secure_installation

Do trước đây ta chưa setup password nên lần này nó sẽ yêu cầu bạn nhập. Nhấn ENTER để setup password.

 • tức là yes để thiết lập mật khẩu cho người dùng root.
 • Nhập lại password để confirm.
 • tức là yes để kết thúc.Chú ý nhớ thông tin để đăng nhập vào phpMyAdmin:Mysql user: root (mặc định).
  Mysql pass: pass của bạn.

Bước 5: Cài PHP

Chạy câu lệnh sau:

sudo yum install php php-mysql

Bước 7: Cài phpMyAdmin.

Chạy cmd này để cài repo:

sudo yum-config-manager --enable epel

Cài đặt giao diện bằng cmd sau:

sudo yum install -y phpMyAdmin
 • Khi cài phpmyadmin để có thể truy cập giao diện phpMyAdmin ở bất kỳ đâu thì sửa file sau: sudo vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf tìm đoạn /usr/share/phpMyAdmin/ thay nội dung thẻ đó thành như sau:
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride all
  Require all granted
</Directory>

 

Bước 8: Thêm nhóm www

Thêm nhóm có tên www

sudo groupadd www

Bước 9: Thêm ec-user vào nhóm www

Thêm user vào nhóm www

sudo usermod -a -G www ec2-user

Logout ra bằng lệnh exit sau đó login lại. Gõ groups xem đã có nhóm www và ec2-user hay chưa.

Change group owner ship của /var/www

sudo chown -R root:www /var/www

Change permission của /var/www và các thư mục con chứa trong nó.

sudo chmod 2775 /var/www
find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} ;

Change permission

find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} ;

Bây giờ user nằm trong group www sẽ có quyền add, delete, edit files.

Các câu lệnh hữu ích

Restart Apache

sudo service httpd restart

Uninstall Apache, PHP
sudo yum remove php*
sudo yum remove httpd

Check apache is installed

apachectl -V

Check php is installed

php –version

Check mysql is installed

/usr/bin/mysql -u root -p

Change status apache, mysql

sudo service httpd status/start/stop/restart

sudo service mysqld status/start/stop/restart

Lệnh cơ bản với Nano editor

 • ctrl + shift + w: search
 • alt + w: continue search
 • ctrl + shift + o + enter: save
 • Để cut một dòng bạn sử dụng Ctrl + K, để paste dòng đó bạn sử dụng Ctrl + U.
 • Để chọn nhiều dòng trong nano editor bạn có thể sử dụng Ctrl + 6 hoặc Alt + A rồi di chuyển lên xuống

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Note lại phát, chắc chắn có lúc cần khi bạn…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu