Lỗi 404 Not Found WordPress trên Apache

4/5 - (2 votes)

Mình đang dùng Apache trên Debian, khi cài wordpress thì bị lỗi. Nếu bạn có gặp thì hãy tham khảo 2 cách này.

Cách 1: Cấu hình Apache global

Cấu hình lại file apache2.conf

Mở file này theo đường dẫn /etc/apache2/apache2.conf và sửa lại AllowOverride None thành AllowOverride All

Sau khi sửa nó sẽ thành như thế này:

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Cập nhật lại file .htaccess

Nếu chưa có file này thì bạn tạo ra bằng câu lệnh sudo touch .htaccess và đưa nội dung bên dưới đây vào. Hoặc khi bạn quen dùng vi editor thì chỉ cần mở bằng câu lệnh sudo vi .htaccess nếu file này có rồi thì nó mở ra cho mình còn chưa có thì nó tự động tạo ra file này cho mình.

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

# END WordPress

Sau khi nhập nội dung này vào thì lưu lại (nếu đang dùng vi để mở thì khi thoát nhấn ESC -> :wq).

Khởi động lại server

Sau khi cấu hình thì khởi động lại apache trên Debian bằng câu lệnh:

sudo service apache2 restart

Cài đặt permalink trong admin của wordpress

Bây giờ kiểm tra lại trong wp-admin của wp đã cài đặt permalink chưa.

Refesh lại trình duyệt và xem kết quả  :adore:

Cách 2: Cách thay thế (siêu nhanh)

Ngoài các bước như trên mình nói thì còn 1 cách khác đó là khi tạo virtual host thì thêm trực tiếp vào từng website mà không cần quan tâm đến AllowOverride đã được cấu hình global hay chưa.

bạn sẽ làm như sau:

<VirtualHost *:80>
  ServerName edu.dotrinh.com
  DocumentRoot /var/www/html/edu
  <Directory "/var/www/html/edu">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Hãy chú ý đoạn mình in đậm. Đây là cách cấu hình local cho từng website, nó sẽ ghi đè lên cái cấu hình trong file apache2.conf bên trên. Tất nhiên bạn cũng cần phải khởi động lại server rồi.

Tham khảo thêm lỗi permalink khi dùng All In One WP Migration:

link 1

https://wordpress.org/search/permalink+intext%3A%22Plugin%3A+All-in-One+WP+Migration%22/?forums=1

link 2

https://wordpress.org/support/topic/all-pages-404-not-found-after-migration/

link 3

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-mod_rewrite-for-apache-on-centos-7#step-3-%E2%80%93-setting-up-a-htaccess-file

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Nếu dùng tableview để cho người dùng chọn và gửi…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu