Thay đổi ngôn ngữ Netbeans | dotrinh.com

5/5 - (4 votes)

 1. Mở file sau: ‪C:\Program Files\NetBeans 8.1\etc\netbeans.conf bằng editor bất kỳ.
 2. Tìm biến netbeans_default_options
 3. Thêm giá trị  –locale en vào cuối biến này (trước dấu nháy kép). Ở đây mình muốn hiển thị tiếng anh, nếu bạn muốn ngôn ngữ khác chỉ cần thay đổi en = mã ngôn ngữ mình để bên dưới.

Trông nó sẽ như sau:

netbeans_default_options="-J-client 
-J-Xss2m -J-Xms32m 
-J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true 
-J-Dapple.awt.graphics.UseQuartz=true 
-J-Dsun.java2d.noddraw=true 
-J-Dsun.java2d.dpiaware=true 
-J-Dsun.zip.disableMemoryMapping=true 
--locale en"
 • Save file lại.
 • Nếu không save được, sửa permission cho file theo các bước sau: click chuột phải vào file  netbeans.conf -> chọn tab security -> chọn edit -> chọn từng user một và tick vào các check box Full Controll -> Lưu lại
 • Bây giờ thử lại xem sao.

Danh sách ngôn ngữ hỗ trợ

Language          language region
---------------------- -------- ------
Albanian         sq   AL
Arabic          ar    
Brazilian Portuguese   pt   BR
Catalonian        ca   ES
Czech           cs   CZ
English          en    
Finish          fi   FI
French          fr   FR
Galician         gl   ES
German          de   DE
Georgian         ka   GE
Greek           el   GR
Hebrew          he   IL
Hungarian         hu   HU
Indonesian        in   IN
Italian          it   IT
Japanese         ja   JP
Korean          ko
Persian          fa   IR
Polish          pl   PL
Portuguese        pt   PT
Romanian         ro   RO
Russian          ru   RU
Simplified Chinese    zh   CN
Sinhalese         si   LK
Slovak          sk   SK
Spanish          es
Swedish          sv   SE
Traditional Chinese    zh   TW
Turkish          tr   TR
Việt Nam         vi   VN

Các bài viết không xem thì tiếc:

Xem thêm
Hi guys, Although your devices or emulator was set up…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu