Thay đổi ngôn ngữ Netbeans

Thay đổi ngôn ngữ Netbeans
5 (100%) 1 Hài lòng

  • Mở file sau: ‪C:\Program Files\NetBeans 8.1\etc\netbeans.conf bằng editor bất kỳ.
  • Tìm biến netbeans_default_options
  • Thêm giá trị  –locale en vào cuối biến này (trước dấu nháy kép). Ở đây mình muốn hiển thị tiếng anh, nếu bạn muốn ngôn ngữ khác chỉ cần thay đổi en = mã ngôn ngữ mình để bên dưới.

Trông nó sẽ như sau:

  • Save file lại.
  • Nếu không save được, sửa permission cho file theo các bước sau: click chuột phải vào file  netbeans.conf -> chọn tab security -> chọn edit -> chọn từng user một và tick vào các check box Full Controll -> Lưu lại
  • Bây giờ thử lại xem sao.

Danh sách ngôn ngữ hỗ trợ

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu