Thay đổi ngôn ngữ Netbeans

Mở file sau: ‪C:\Program Files\NetBeans 8.1\etc\netbeans.conf bằng editor bất kỳ. Tìm biến netbeans_default_options Thêm giá trị  –locale en vào cuối biến này (trước dấu nháy kép). Ở đây mình muốn hiển thị tiếng anh, nếu bạn muốn ngôn ngữ khác chỉ cần thay đổi en = mã ngôn ngữ mình để bên dưới.

Read More