20%

KHUYẾN MẠI

Giảm giá khi nâng cấp web năm 2020

Lấy file .realm trong ứng dụng Android

Nếu bạn dùng Mac có thể làm theo những bước sau:

tạo file extract_realm_database_android.sh và cho nội dung sau vào:

#!/bin/bash
ADB_PATH="/Users/ten nguoi dung mac/Library/Android/sdk/platform-tools"
PACKAGE_NAME="com.yourcompany.app"
DB_NAME="default.realm"
DESTINATION_PATH="/Users/ten nguoi dung mac/Downloads/${DB_NAME}"
NOT_PRESENT="List of devices attached"
ADB_FOUND=`${ADB_PATH}/adb devices | tail -2 | head -1 | cut -f 1 | sed 's/ *$//g'`
if [[ ${ADB_FOUND} == ${NOT_PRESENT} ]]; then
    echo "Make sure a device is connected"
else
    ${ADB_PATH}/adb exec-out run-as ${PACKAGE_NAME} cat files/${DB_NAME} > ${DESTINATION_PATH}
    echo "Database exported to ${DESTINATION_PATH}"
fi

Sửa lại thông tin PACKAGE_NAME, DB_Name, ten nguoi dung mac

Sau đó lưu vào Desktop, mở Terminal lên và ra Desktop chạy dòng lệnh sau:

sh extract_realm_database_android.sh

Sau câu lệnh này kiểm tra thư mục Downloads xem đã có file default.realm hay chưa.

Nếu muốn mở file ấy như phpmyadmin hay các trình duyệt mở SQLite thì download phần mềm này https://realm.io/products/realm-studio/#download-studio

Các bài viết không xem thì tiếc:

《Chia sẻ kiến thức này là người hào sảng》

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu