Thay đổi tiêu đề, định dạng datepicker jQuery

Note lại phát, chắc chắn có lúc cần khi bạn làm các dự án liên quan đến Nhật Bản.

Giả thích qua:

  • dateFormat: định dạng ngày tháng năm. Ví dụ; yyyy/mm/dd nó ẽ ra 2017/01/21
  • showMonthAfterYear: Trên tiêu đề chính có hiển thị tháng sau năm hay không?
  • yearSuffix: Hậu tố của năm là gì? Ví dụ như year, năm, 年…
  • dayNamesMin: Tiêu đề của thứ trong tuần.
  • monthNames: Tiêu đề cho tháng trong năm.
$(function(){
	$('#datepicker').datepicker({
		dateFormat: 'yy-mm-dd',
		showMonthAfterYear: true,
		yearSuffix: '年',
		dayNamesMin: ['日', '月', '火', '水', '木', '金', '土'],
		monthNames: ['1月','2月','3月','4月','5月','6月','7月','8月','9月','10月','11月','12月'],
	});
});

Ngoài ra các thím có thể tuỳ biến nhiều hơn. Sau đây là các link tham khảo thêm (có cả tiếng anh và tiếng nhật).

  1. 日付カレンダー入力 jqueryui.datepickerの日本語対応
  2. Change title of JQuery DatePicker

Enjoy!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

dotrinh

Một lập trình viên dũng cảm, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.