Cách dump data trong Ruby

Đánh giá bài viết này.

Trong Ruby không có hàm var_dump như php nên chúng ta phải tự xây dựng cho mình một hàm dump cho tiện việc debug.

Cách dump data trong Ruby

Cách dump data trong Ruby

Vậy đầu tiên

1. Require file logger vào

bạn require file này ở đầu file bạn đnag làm việc, file này chứa 1 lớp sẽ hỗ trợ chúng ta dump:

require 'logger'

2. Tạo đối tượng dump

Ta sẽ tạo đối tượng mới từ lớp Logger, vì nó có hàm khởi tạo là initialize có lần lượt các tham số như bên dưới và tham số đầu tiên là path file sẽ log.

 def initialize(logdev, shift_age = 0, shift_size = 1048576)
  @progname = nil
  @level = DEBUG
  @default_formatter = Formatter.new
  @formatter = nil
  @logdev = nil
  if logdev
   @logdev = LogDevice.new(logdev, :shift_age => shift_age,
    :shift_size => shift_size)
  end
 end

Ví dụ mình log data lại vào file test.log

@dump = Logger.new("test.log")

3. Test

Tạo đối tượng xong ta test thử xem nó chạy chưa:

@dump.debug('test')

Bạn chạy và mở file test.log ở thư mục root ra xem có nội dung gì không 🙂

Enjoy!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Select where like trong Ruby On Rails, Để select theo…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu