Rails: undefined method `+’ for nil:NilClass

Nếu mà bạn gặp lỗi này thì không có gì phải lo lẳng cả, lỗi này do bạn chưa khai báo biến mà đã sử dụng vậy nên hãy rà soát lại xem đã quên chưa khai báo thằng nào :)

Rails: undefined method `+' for nil:NilClass
Rails: undefined method plus for nil:NilClass

Ví dụ: ở đây mình tính tổng từ 1 cho đến 10 bằng vòng lặp for, i + 1 sau đó lưu lại vào biến total rồi sau đó lấy biến total cộng với số tiếp theo cộng 1, rồi gán lại total cứ thế cho đến hết. Thì mình ko khai báo total nó sẽ hiển thị rất ngu:

 undefined method `+’ for nil:NilClass (NoMethodError)

for i in 0..10
  total += i+1
end
puts total

Vậy ở đây bạn phải khai báo biến total giùm mình:

total = 0
for i in 0..10
  total += i+1
end
puts total

Nếu có sự xuất hiện của bác Lê Duẩn ở đây thì rất chuẩn (kết quả66).

Enjoy!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

dotrinh

Một lập trình viên dũng cảm, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Có “Rails: undefined method `+’ for nil:NilClass”

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.