Làm tròn số phút lên 5 trong java

Chắc chắn search google phát là ra nhưng mình muốn chính tay mình lưu lại cơ :brick: Để làm tròn số phút theo block 5 phút một thì chúng ta sẽ lấy số phút chia 5 lấy phần nguyên + 1 rồi nhân 5, chỉ đơn giản vậy thôi.

Đây là source mời bạn đọc thêm:

    Calendar currentTime = Calendar.getInstance();
    int minute = currentTime.get(Calendar.MINUTE);
    minute = ((minute / 5) + 1) * 5;
    if(minute >= 60) {
      currentTime.add(Calendar.HOUR_OF_DAY, 1); 
      currentTime.set(Calendar.MINUTE, 0);
    } else {
      currentTime.set(Calendar.MINUTE, minute);
    }

Đoạn currentTime.add(Calendar.HOUR_OF_DAY, 1);  nghĩa là bạn cộng thêm vào giờ của ngày hiện tại thêm 1 tiếng, mục đích là nếu 23:56 phút thì nó sẽ thành 00:00 phút.

Ví dụ nếu hiện taih là 9:33″ thì chúng ta có thể làm tròn thành 9h:35″

Bạn tham khảo thêm ở những link sau:

How to round time to the nearest quarter hour in java?
In java how do we round off time to nearest hour and minute?

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

dotrinh

Một lập trình viên dũng cảm, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.