Làm tròn số phút lên 5 trong java

4.7/5 - (4 votes)

Để làm tròn số phút theo block 5 phút một thì chúng ta sẽ lấy số phút chia 5 lấy phần nguyên + 1 rồi nhân 5, chỉ đơn giản vậy thôi.

Đây là source mời bạn đọc thêm:

    Calendar currentTime = Calendar.getInstance();
    int minute = currentTime.get(Calendar.MINUTE);
    minute = ((minute / 5) + 1) * 5;
    if(minute >= 60) {
      currentTime.add(Calendar.HOUR_OF_DAY, 1); 
      currentTime.set(Calendar.MINUTE, 0);
    } else {
      currentTime.set(Calendar.MINUTE, minute);
    }

Đoạn currentTime.add(Calendar.HOUR_OF_DAY, 1);  nghĩa là bạn cộng thêm vào giờ của ngày hiện tại thêm 1 tiếng, mục đích là nếu 23:56 phút thì nó sẽ thành 00:00 phút.

Ví dụ nếu hiện tại là 9:33 thì chúng ta có thể làm tròn thành 9:35

Bạn tham khảo thêm ở những link sau:

How to round time to the nearest quarter hour in java?
In java how do we round off time to nearest hour and minute?

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Tiếp theo phần 1 Cách dùng もの trong tiếng nhật…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu