SSL certificate problem: self signed certificate

SSL certificate problem: self signed certificate
5 (100%) 6 Hài lòng

Lỗi chứng thực SSL, chúng ta cần phải tắt  chứng thực TLS/SSL bằng cách thêm tham số -c http.sslVerify=false vào trước link khi thao tác:

Ex: git -c http.sslVerify=false clone https://github.com/dotrinhdev/eav-in-magento.git

Ngoài ra khi pull – push liên tục hiện lỗi này mà ta lại lười thêm tham số bên trên vào mỗi lần thì chạy lệnh sau:

Như vậy nó sẽ không báo lỗi nữa.

Enjoy!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Thảo luận