Tạo shortcut cho ứng dụng khi cài Android app programmatically

5/5 - (4 votes)

Thêm vào file Manifest quyền được add shortcut:

<uses-permission android:name="com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT" />

Thềm method này vào MainActivity.java:

  private void addShortcut() {
    Intent shortcutIntent = new Intent(getApplicationContext(),MainActivity.class);
    shortcutIntent.setAction(Intent.ACTION_MAIN); //Dùng intent để yêu cầu thêm 
    Intent addIntent = new Intent();
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, shortcutIntent);
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_NAME, "Activity Lifecycle"); // Tên sẽ hiển thị, có thể khác tên ứng dụng
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_ICON_RESOURCE,Intent.ShortcutIconResource.fromContext(getApplicationContext(),R.mipmap.ic_launcher));
    addIntent.setAction("com.android.launcher.action.INSTALL_SHORTCUT");
    addIntent.putExtra("duplicate", false); //Không tạo trùng shorcut
    getApplicationContext().sendBroadcast(addIntent);
  }

Trong onCreate ở lớp MainActivity thêm code:

addShortcut();
Chú ý: việc tạo shortcut như thế này không cần thiết khi đưa app lên store vì google sẽ tự động tạo cho chúng ta. Việc này nên dùng để tạo icon khi dev vì không phải mất công vào màn hình quản lý app.

Vậy là xong, các bạn run thử xem sao chú ý khi tối ưu đừng cho hàm addShortcut luôn luôn chạy mà chỉ cho chạy lần đầu thôi.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Lỗi chứng thực SSL, chúng ta cần phải tắt  chứng…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu