Tạo shortcut cho ứng dụng khi cài Android app programmatically

Thêm vào file Manifest quyền được add shortcut:

<uses-permission android:name="com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT" />

Thềm method này vào MainActivity.java:

  private void addShortcut() {
    Intent shortcutIntent = new Intent(getApplicationContext(),MainActivity.class);
    shortcutIntent.setAction(Intent.ACTION_MAIN); //Dùng intent để yêu cầu thêm 
    Intent addIntent = new Intent();
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_INTENT, shortcutIntent);
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_NAME, "Activity Lifecycle"); // Tên sẽ hiển thị, có thể khác tên ứng dụng
    addIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SHORTCUT_ICON_RESOURCE,Intent.ShortcutIconResource.fromContext(getApplicationContext(),R.mipmap.ic_launcher));
    addIntent.setAction("com.android.launcher.action.INSTALL_SHORTCUT");
    addIntent.putExtra("duplicate", false); //Không tạo trùng shorcut
    getApplicationContext().sendBroadcast(addIntent);
  }

Trong onCreate ở lớp MainActivity thêm code:

addShortcut();
Chú ý: việc tạo shortcut như thế này không cần thiết khi đưa app lên store vì google sẽ tự động tạo cho chúng ta. Việc này nên dùng để tạo icon khi dev vì không phải mất công vào màn hình quản lý app.

Vậy là xong, các bạn run thử xem sao  khonnan chú ý khi tối ưu đừng cho hàm addShortcut luôn luôn chạy mà chỉ cho chạy lần đầu thôi.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

dotrinh

Một lập trình viên dũng cảm, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.