Select where like trong Ruby On Rails

Select where like trong Ruby On Rails
Mức độ hài lòng

ruby-on-rails-history

Select where like trong Ruby On Rails

Để select theo nhiều điều kiện và tìm kiếm tương đối chúng ta sẽ viết câu lệnh sau vào model:

Ở đây:

– 2 dấu ? ? là tham số truyền vào cho hàm where lần lượt là id, c_date, còn cái .sql sẽ hiển thị câu query của chúng ta như thế nào.

Enjoy!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên dũng cảm, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.