Select where like trong Ruby On Rails

Đánh giá bài viết này.

ruby-on-rails-history

Select where like trong Ruby On Rails

Để select theo nhiều điều kiện và tìm kiếm tương đối chúng ta sẽ viết câu lệnh sau vào model:

id = "#{user_id_var}"
c_date = "#{current_date}%"
Dashboard.where("user_id like ? and date like ?", id, c_date).to_sql

Ở đây:

– 2 dấu ? ? là tham số truyền vào cho hàm where lần lượt là id, c_date, còn cái .sql sẽ hiển thị câu query của chúng ta như thế nào.

Enjoy!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Cách gọi helper trong ruby on rails, trong đây chúng…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu