Đọc file và ghi file vào bộ nhớ internal Android từ thư mục raw

5/5 - (1 vote)

Có thể hiểu đây làm snippet tiện, nhanh, gọn để test khi bạn phát triển ứng dụng Android bằng Java:

Ghi toàn bộ file

InputStream fileInputStream = getResources().openRawResource(getResources().getIdentifier("sample_ocean_with_audio", "raw", getPackageName()));
      try {
        FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(Tool.getAppRootPath() + "/abc.mp4");
        byte[] localBuffer = new byte[1024];
        int bytesRead = 0;
        while ((bytesRead = fileInputStream.read(localBuffer)) != -1) {
          outputStream.write(localBuffer);
          LogI("writing......");
        }
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }

Ghi khoảng 1/2 kích thước file gốc

InputStream fileInputStream = getResources().openRawResource(getResources().getIdentifier("sample_ocean_with_audio", "raw", getPackageName()));
      try {
        int size = fileInputStream.available()/2;
        FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(Tool.getAppRootPath() + "/abc.mp4");
        byte[] localBuffer = new byte[1024];
        int totalBytesRead = 0;
        int bytesRead = 0;
        while ((bytesRead = fileInputStream.read(localBuffer)) != -1) {
          if (totalBytesRead >= size) {
            LogI("exitttttttttttt");
            break;
          }
          totalBytesRead += bytesRead;
          outputStream.write(localBuffer);
          LogI("writing......");
        }
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }

Hàm getAppRootPath:

 public static String getAppRootPath() {
    PackageManager pM = getPackageManager();
    String root_folder = getPackageName();
    PackageInfo pI = null;
    try {
      pI = pM.getPackageInfo(root_folder, 0);
    } catch (PackageManager.NameNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    root_folder = pI.applicationInfo.dataDir;
    return root_folder;
  }

Tham khảo thêm:

https://dotrinh.com/hieu-ve-cach-to-chuc-file-trong-android/

*Bài viết này sẽ được bổ sung thêm.

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Chả là thời gian vừa rồi tôi có cơ hội…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu