How to rename project name in Xcode

5/5 - (1 vote)
 1. Rename trong xCode tất cả folder, bằng cách click vào tên dự án, thư mục bên trái rồi nhìn sang panel bên phải rename tên trong ô “Identity and Type”
 2. Đóng Xcode
 3. Rename folder trong Finder
 4. Mở lại Xcode
 5. Thêm scheme mới, xóa scheme cũ
 6. Nếu lỗi Info.plist chỉ cần mở “General” tap trong workspace và chọn lại tên mới (nếu không thấy vào trong tab Build settings tìm info.plist và sửa lại path cho chuẩn)
 7. Clean Build Folder

English version

 1. Rename all folders in Xcode by clicking project name that on the left and look on the right panel and rename field in “Identity and Type” section
 2. Close Xcode
 3. Rename folder in Finder
 4. Reopen Xcode
 5. Add new scheme, delete old scheme
 6. If get trouble with Info.plist, open “General” tab in workspace and select new name.
 7. Clean Build Folder

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Mình có xem video trên Youtube của Spiderum và thấy…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu