Rails ExecJS ProgramError in View

Rails ExecJS::ProgramError in View

Rails ExecJS::ProgramError in View
5 (100%) 1 vote

When create a first app in Ruby  on Rails maybe you will meet this error, so how to resolve it?

Rails ExecJS ProgramError in View
Rails ExecJS ProgramError in View

Ok, Let’s fix it.

Sponsored by dotrinh

Download  Free Premium 1200 Japanese Phrase  App for Android

Go to app/views/layouts/application.html.erb and edit following line:

to

Or you can remove that line.

Now, you try test again!

Thank for reading!

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :)

Bình luận qua khung của website

Bình luận lời hay ý đẹp!

Nhận thông báo:
avatar
wpDiscuz