Dùng LightBlue để test firmware khi lập trình BLE IoT

5/5 - (4 votes)

Tìm thiết bị tai nghe muốn thao tác thông qua Bluetooth

chọn thiết bị tai nghe này

thiết bị này có 2 serivce UUID

chọn serivce UUID: 0x00008888…. để đăng kí sự thay đổi từ phía tai nghe

chọn serivce UUID: 0x00007777…. để ghi giá trị xuống tai nghe

ghi thử giá trị vào tai nghe thông qua BLE

Sau khi đăng kí notification thì sẽ có kết quả trả về từ tai nghe

Các bài viết không xem thì tiếc:

Thảo luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Xem thêm
Dịch vụ sửa website gồm có gì? Bao gồm sửa…
 
 
 
 
Facetime iPhone

Main Menu