Siêu tổng hợp iOS code snippets – Objective C

Siêu tổng hợp iOS code snippets – Objective C
5 (100%) 1 vote

DÙNG

enum {

    First_Hierarchy = 1,

    Second_Hierarchy,

    Third_Hierarchy,

    Fourth_Hierarchy,

    Fifth_Hierarchy,

    Sixth_Hierarchy,

};

Hiển thị và ẩn popup trong iOS

 

Assigning to ‘NSMutableArray *__strong’ from incompatible

type ‘void’

Lỗi này là do remove phần tử trong NSMutableArray mà nhận dữ liệu về, ko cần phải nhận về mà sau khi remove thì cái mảng chính nó tự remove vì vậy việc gán vào đâu là ko cần thiết.

Khi LOG DEBUG

unsigned char Khi log thì để là %u là ok

HIỂN THỊ DỮ LIỆU BẰNG TABLEVIEW CẦN LƯU Ý

  • File xib đã được kết nối tới file ViewController nào chưa?
  • Đã sửa tên đúng cho file header và file implement chưa?
  • Đã có mảng dữ liệu chưa?
  • Đã dùng phương thức có tham số numberOfRowsInSection trong delegate chưa?
  • Đã dùng phương thức có tham số cellForRowAtIndexPath trong delegate chưa?
  • Đã tạo ra layout cho từng cell chưa? CustomTableViewCell *cell = [[CustomTableViewCell alloc] initFromXib];

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :)