Vòng đời Acivity trong android cơ bản

Đi nhanh qua Process và thành phần App Mặc định các thành phần app sẽ chạy trên Main Thread của 1 Process. Đọc thêm ở đây về Process và thread -> https://developer.android.com/guide/components/processes-and-threads.html Một ứng dụng có nhiều tiến trình (Foreground Process, Background Process…), mỗi tiến trình có thể chứa nhiều thành phần App (Activity, Service …), mỗi thành phần app […]

Read More