lap trinh android chuyen nghiep

Service trong Android là gì?

5.0 01 1. Thống nhất các từ khóa Thành phần ứng dụng (thành phần app – application component) là Activity, Intent, ContentProvider, Services ngoài ra có các thành phần ứng dụng phụ khác bạn học basic rồi thì chắc đã biết. Application là một ứng dụng riêng biệt khác được cài trên điện thoại. Service là […]

Read More

Lập trình phóng to thu nhỏ ảnh pinch in – pinch out trong Android

5.0 01 1 Tạo 1 file giao diện xml Android activity_main_pinch.xml <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto” xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools” android:layout_width=”match_parent” android:layout_height=”match_parent” tools:context=”.MainActivity”> <ImageView android:id=”@+id/imageView” android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:layout_centerHorizontal=”true” android:layout_centerVertical=”true” android:layout_marginStart=”156dp” android:layout_marginTop=”78dp” android:src=”@drawable/bigface” app:layout_constraintStart_toStartOf=”parent” app:layout_constraintTop_toTopOf=”parent” /> </android.support.constraint.ConstraintLayout>   2 Tạo 1 Activity tên là PinchImgDemo Trong đây dùng đối tượng ScaleGestureDetector để lắng nghe sự kiện pinch in […]

Read More