Lập trình phóng to thu nhỏ ảnh pinch in – pinch out trong Android

1 Tạo 1 file giao diện xml Android activity_main_pinch.xml <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto” xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools” android:layout_width=”match_parent” android:layout_height=”match_parent” tools:context=”.MainActivity”> <ImageView android:id=”@+id/imageView” android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:layout_centerHorizontal=”true” android:layout_centerVertical=”true” android:layout_marginStart=”156dp” android:layout_marginTop=”78dp” android:src=”@drawable/bigface” app:layout_constraintStart_toStartOf=”parent” app:layout_constraintTop_toTopOf=”parent” /> </android.support.constraint.ConstraintLayout>   2 Tạo 1 Activity tên là PinchImgDemo Trong đây dùng đối tượng ScaleGestureDetector để lắng nghe sự kiện pinch in và pinch […]

Read More

Tổng quan nhất về ứng dụng Android

Tổng quan về ứng dụng Android như sau: Được viết bằng Java, hiện tại google hỗ trợ thêm Kot lìn Bộ công cụ Android SDK sẽ biên dịch code và file nguồn (như ảnh, âm thanh…) thành file có đuôi là APK tiện cho việc cài đặt trên điện thoại. Mỗi ứng dụng Android có vùng bảo […]

Read More