Cách dùng AsyncTask trong Android

Để dùng AsyncTask chúng ta cần thừa kế lớp AsyncTask và ghi đè vài hàm trong lớp đó, chỉ có hàm doInBackground là bắt buộc còn lại có thể ghi đè có thể không. Ý nghĩa các hàm: onPreExecute: hàm này chạy trước khi hàm doInBackground chạy. Có thể tương tác với Main UI Thread […]

Read More

Phóng to thu nhỏ trong Android với ScaleGestureDetector

Nếu chưa biết thì khó khăn nhưng khi biết rồi chúng ta thực hiện nó một cách rất đơn giản. Để phóng to thu nhỏ 1 cái View hay ImageView (bản chất nó cũng là View) thì cần sử dụng một đối tượng của lớp ScaleGestureDetector đặt tại Library/Android/sdk/platforms/android-28/android.jar!/android/view/ScaleGestureDetector.java đường dẫn này sẽ thay đổi […]

Read More