Thêm nhiều domain trong Apache – Web Server

4.0 05 Để thêm nhiều domain trong môi trường LAMP ở local hay live thì bạn cũng cần làm những thao tác như sau: Bước 1: Config VirtualHost trên Apache Đầu tiên sửa file sau vhost.conf bằng câu lệnh sudo vi /etc/httpd/conf.d/vhost.conf Trên Debian OS dùng câu lệnh: cd /etc/apache2/sites-available vì cấu trúc trên debian và centos hơi […]

Read More

Các lệnh phải biết khi làm việc với Linux

5.0 03 Import 1 file sql lớn trên MacOS Vào thư mục chứa Mysql: cd /Applications/MAMP/Library/bin Login vào Mysql: /Applications/MAMP/Library/bin/mysql –host=localhost -uroot -proot Chọn database sẽ import vào: use showrommecauto Chạy file sql: source đường dẫn Ví dụ: source /Users/obamavstrump/Documents/mysql.sql Thao tác với user Chú ý: Linux phân quyền rất tốt, cho nên khi tạo file hay thư […]

Read More

Cài đặt LAMP trên AWS EC2

4.9 204 Các bước tổng quan setup một web server trên aws ec2 với nhóm phần mềm Linux, Apache, MySql, Php như sau: Các thành phần Phần mềm LAMP Hệ điều hành (OS) Linux (Ví dụ: CentOS, Fedora…) Máy chủ chạy web (Web server) Apache Cơ sở dữ liệu (Database) MySQL Ngôn ngữ phát triển […]

Read More