Thêm nhiều domain trong Apache – Web Server

Để thêm nhiều domain trong môi trường LAMP ở local hay live thì bạn cũng cần làm những thao tác như sau: Bước 1: Config VirtualHost trên Apache Đầu tiên sửa file sau vhost.conf bằng câu lệnh sudo vi /etc/httpd/conf.d/vhost.conf Trên Debian OS dùng câu lệnh: cd /etc/apache2/sites-available vì cấu trúc trên debian và centos hơi khác nhau […]

Read More

Các lệnh phải biết khi làm việc với AWS EC2

Không tạo file và sửa file được qua filezilla

Kết nối Google CLoud bằng ssh và sftp

Để hiện các thư mục ẩn, cụ thể là thư mục .ssh dùng tổ hợp phím: Shift+Command+dấu chấm Xem thông tin hệ điều hành Linux đang chạy uname -a Đăng nhập vào VPS bằng SSH ssh […]

Read More

Cài đặt LAMP trên AWS EC2

Các bước tổng quan setup một web server trên aws ec2 với nhóm phần mềm Linux, Apache, MySql, Php như sau: Các thành phần Phần mềm LAMP Hệ điều hành (OS) Linux (Ví dụ: CentOS, Fedora…) Máy chủ chạy web (Web server) Apache Cơ sở dữ liệu (Database) MySQL Ngôn ngữ phát triển PHP Bước […]

Read More