Thêm nhiều domain trong Apache – Web Server

Để thêm nhiều domain trong môi trường LAMP ở local hay live thì bạn cũng cần làm những thao tác như sau: Bước 1: Config VirtualHost trên Apache Đầu tiên sửa file sau vhost.conf bằng câu lệnh sudo vi /etc/httpd/conf.d/vhost.conf Trên Debian OS dùng câu lệnh: cd /etc/apache2/sites-available vì cấu trúc trên debian và centos hơi khác nhau […]

Read More

Các lệnh phải biết khi làm việc với Linux

Import 1 file sql lớn trên MacOS Vào thư mục chứa Mysql: cd /Applications/MAMP/Library/bin Login vào Mysql: /Applications/MAMP/Library/bin/mysql –host=localhost -uroot -proot Chọn database sẽ import vào: use showrommecauto Chạy file sql: source đường dẫn Ví dụ: source /Users/obamavstrump/Documents/mysql.sql Thao tác với user Chú ý: Linux phân quyền rất tốt, cho nên khi tạo file hay thư mục cần […]

Read More

Cài đặt LAMP trên AWS EC2

Các bước tổng quan setup một web server trên aws ec2 với nhóm phần mềm Linux, Apache, MySql, Php như sau: Các thành phần Phần mềm LAMP Hệ điều hành (OS) Linux (Ví dụ: CentOS, Fedora…) Máy chủ chạy web (Web server) Apache Cơ sở dữ liệu (Database) MySQL Ngôn ngữ phát triển PHP Bước […]

Read More