Cách dùng AsyncTask trong Android

5.0 01 Để dùng AsyncTask chúng ta cần thừa kế lớp AsyncTask và ghi đè vài hàm trong lớp đó, chỉ có hàm doInBackground là bắt buộc còn lại có thể ghi đè có thể không. Ý nghĩa các hàm: onPreExecute: hàm này chạy trước khi hàm doInBackground chạy. Có thể tương tác với Main […]

Read More

Phóng to thu nhỏ trong Android với ScaleGestureDetector

0.0 00 Nếu chưa biết thì khó khăn nhưng khi biết rồi chúng ta thực hiện nó một cách rất đơn giản. Để phóng to thu nhỏ 1 cái View hay ImageView (bản chất nó cũng là View) thì cần sử dụng một đối tượng của lớp ScaleGestureDetector đặt tại Library/Android/sdk/platforms/android-28/android.jar!/android/view/ScaleGestureDetector.java đường dẫn này sẽ […]

Read More

Tạo seekbar và kiến thức hữu ích về seekbar trong Android

5.0 01 Bạn cần sử dụng seekbar và gặp trục trặc 1 chút với nó thì có thể tham khảo bài viết này. Để cho cái cục thumb kia ko bị mất một nửa thì chỉ cần thay đổi offset Đưa seekbar vào view: // giá trị mặc định cục thumbandroid:progress=”50″// custom cái cục thumbandroid:thumb=”@drawable/custom_thumb_seekbar”// […]

Read More