Khôi phục mật khẩu mysql linux

Với những người hay quên như mình thì việc quên password là chuyện bình thường, vậy trong quá trình sử dụng linux mà quên sừ mất cái passwd vào mysql thì sao? Đơn giản mình sẽ cùng các bạn reset lại passwd đó 1. Tắt mysql trong linux đi Bạn dùng hệ dieuf hành CentOS, Ubuntu,… thì chạy […]

Read More