Không vào được internet CentOS 7

Mặc định Centos/RedHat… chặn port 80 truy cập từ internet vào server của bạn. Vì vậy bạn cần phải mở Firewall port 80 cho truy cập vào web từ bên ngoài, bạn cần chạy lệnh sau: service iptables stop Và bây giờ bạn thử lấy ip của máy xem sao: ip addr nếu không có […]

Read More