Phân biệt ねますvà ねむります

Cả hai đều có nghĩa là ngủ nhưng với 寝ます thì nó gồm các hành động khác như lăn – lê – bò – soài, nghịch mấy tính bảng, điện thoại,… Còn 眠ります là động từ chỉ việc đã ngủ say Thêm vài động từ liên quan đến ngủ nữa: 寝坊します(ねぼうします):Ngủ quên 起床する:Thức dậy lúc […]

Read More