Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Công nghệ Thông tin bậc học Đại học

Ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ – ĐHM – ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội. Tên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin Tên tiếng Anh:   Information Technology Trình độ đào tạo 2.1.Bậc đào tạo: Đại Học 2.2.Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Yêu cầu về kiến […]

Read More