Siêu tổng hợp iOS code snippets – Objective C

Xoá bỏ các đường phân cách trong Tableview ios Chỉ cần thêm

Vào hàm ViewDidLoad là ok. Tham khảo: https://stackoverflow.com/questions/1369831/eliminate-extra-separators-below-uitableview   Cách cài Cocoa Pod cho dự án 1 Đầu tiên cần cài cocoa pod cho hệ điều hành

2 Vào thư mục của proj

3 Khởi tạo file mới tên là […]

Read More