Phóng to thu nhỏ trong Android với ScaleGestureDetector

Nếu chưa biết thì khó khăn nhưng khi biết rồi chúng ta thực hiện nó một cách rất đơn giản. Để phóng to thu nhỏ 1 cái View hay ImageView (bản chất nó cũng là View) thì cần sử dụng một đối tượng của lớp ScaleGestureDetector đặt tại Library/Android/sdk/platforms/android-28/android.jar!/android/view/ScaleGestureDetector.java đường dẫn này sẽ thay đổi […]

Read More