(ENTER)

    ví dụ đầu tiên là: khi bạn gửi 1 tỷ trong 1 năm với ls 7% bạn sẽ nhận được 70tr

    so_tien_lai = ((lai_suat / 100) / (365 / so_ngay)) * so_tien