CSS paper fold with hover effect

Demo quảng cáo dịch vụ hiển thị đẹp trên mobile