Top những người ảnh hưởng đến tôi là ai?

Top những người ảnh hưởng đến tôi là ai?
Gửi 500 ★

Đây là danh sách những người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Tôi sẽ ghi chú lại đây để sau này không quên họ hihi

  1. Nguyễn Văn Tiến Thành

  2. Nguyễn Khánh Toàn

  3. Phạm Trần Phú