Siêu tổng hợp iOS code snippets – Objective C

DÙNG enum {     First_Hierarchy = 1,     Second_Hierarchy,     Third_Hierarchy,     Fourth_Hierarchy,     Fifth_Hierarchy,     Sixth_Hierarchy, }; Hiển thị và ẩn popup trong iOS

  Assigning to ‘NSMutableArray *__strong’ from incompatible type ‘void’ Lỗi này là do remove phần tử trong NSMutableArray mà nhận dữ liệu về, […]

Read More

Tổng quan nhất về ứng dụng Android

Tổng quan về ứng dụng Android như sau: Được viết bằng Java, hiện tại google hỗ trợ thêm Kot lìn Bộ công cụ Android SDK sẽ biên dịch code và file nguồn (như ảnh, âm thanh…) thành file có đuôi là APK tiện cho việc cài đặt trên điện thoại. Mỗi ứng dụng Android có vùng bảo […]

Read More