Các lệnh phải biết khi làm việc với AWS EC2

Các lệnh phải biết khi làm việc với AWS EC2
Gửi 500 ★

Xem thông tin hệ điều hành Linux đang chạy

uname -a

Đăng nhập vào VPS bằng SSH

ssh -i ../path/duongdandenfile.pem [email protected]_DNS_cua_ban_(ec2-13-114-167-200.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com)

ZIP file trong Linux

zip -r myfiles.zip mydir

UNZIP file trong Linux

Cài nếu chưa có: sudo apt-get install unzip

Giải nén: sudo unzip dosm.zip

Download file từ internet

sudo wget http://websgle.dotrinh.com/download.zip

Copy 1 File

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/example.com.conf

copy file tên là 000-default.conf ra 1 file mới là example.com.conf

Xóa file

sudo rm file.zip

Xóa thư mục

sudo rm -r folder

LÀM VIỆC VỚI MySQL

Start:

Stop:

Restart / reload configs:

Check run status:

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :) Xem thêm thông tin tại trang -> Giới thiệu