Các câu lệnh git cực cần thiết cho developer

Các câu lệnh git cực cần thiết cho developer
Gửi 500 ★

Bạn có thể dùng nhiều tool để thao tác với git nhưng theo thói quen thì mình đang dùng command line là chủ yếu, mấy tool như git UI, TortoiseGit mình chỉ dùng để compare code khi conflict hay review code thôi. Bạn có thể dùng bất cứ cái nào mà thấy quen thuộc, và tuyệt vời nhất là biết kết hợp cả hai để mang lai hiệu quả cao nhất cho công việc của bạn.

Các câu lệnh git cơ bản và hay dùng

1. Thêm một file vào để chuẩn bị commit: git add đường_dẫn_đến_file
2. Thêm tất cả file vào git để commit: git add .
3. Commit lên: git commit -m “comment”
4. Đẩy thay đổi lên: git push

Các câu lệnh git thao tác với nhánh

1. Xem tất cả branch đang có cả ở local và remote – không chỉ rõ nhánh nào ở local và nhánh nào ở remote: git branch

2. Xem tất cả branch đang có cả ở local và remote – chỉ rõ nhánh nào ở local và nhánh nào ở remote: git branch -a

3. Xem tất cả branch đang có cả ở remote: git branch -r
4. Tạo nhánh mới và checkout luôn sang nhánh mới đó: git checkout -b temp_improvement
5. Tạo nhánh mới và đứng im ở nhánh hiện tại: git branch tên_nhánh
6. Đẩy nhánh mới lên repo: git push origin tên_nhánh
7. Xoá nhánh ở local: git branch -d tên_nhánh
8. Xoá nhánh trên repo: git push origin :<branch_name>
  1. Khi muốn reset toàn bộ source của nhánh về trạng thái lúc tạo nhánh (lúc copy source từ master hay nhánh bất kỳ, trường hợp này mình copy từ master)

Các câu lệnh git thao tác với file và commit

Revert 1 file bất kỳ khi chưa commit git checkout file_path

Khi 1 file đã được commit: git checkout abcde filename hoặc git reset abcde filename

Khi gặp lỗi với SSL

SSL certificate problem: self signed certificate :
*File này còn được cập nhật thường xuyên

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :)