Siêu tổng hợp iOS code snippets – Objective C

Khi làm việc với NavigationController Biến vẫn sống khi chuyển sang ViewController mới. LƯU Ý KHI DÙNG ENUM

Các biến tự tăng tutang1, tutang2, tutang3 sẽ có giá trị lần lượt là 1, 2, 3 Trường hợp gán lưng chừng

  Hiển thị và ẩn popup trong iOS

Tạo background dạng trong suốt […]

Read More